Svenska företag kan dra nytta av tyska energismarta lösningar

Tyskland tillhör de länder som ligger i framkant inom förnybar energi och energieffektivt byggande.

Den kunskap och erfarenhet som finns i Tyskland kan även ha ett stort värde för svenska företag, menar några av dem som deltagit i Tysk-Svenska Handelskammarens studieresor och andra aktiviteter.

Ett intensivt arbete pågår runt om i världen för att öka andelen förnybar energi och minska energianvändningen. Tyskland är ett av de länder som kommit längst i arbetet, visar den rapport – ”Scorecards on best and worst policies for a green new deal ” - som Världsnaturfonden WWF presenterade i slutet av förra året.

I rapporten, där hundratals energisatsningar i G20-länderna har jämförts och utvärderats, får Tyskland högsta betyg genom sin målmedvetna satsning på energieffektivt byggande och förnybar energi.

Men det tyska kunnandet har goda förutsättningar att även komma andra länder, som till exempel Sverige, till del. För att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbytet har Tysk-Svenska Handelskammaren under det senaste året anordnat flera aktiviteter med deltagare från bland annat den svenska byggbranschen.

Britt-Marie Jansson, som är arkitekt på Tengbom Arkitekter i Stockholm, deltog i Tysk-Svenska Handelskammarens studiedagar på temat passivhus i Frankfurt förra våren.Tekniken med passivhus, alltså hus med extra kraftiga klimatskal, där värme tillvaratas från de boende, elektriska apparater och instrålad sol, är utvecklad i Tyskland.

-I Frankfurt byggs alla nya skolor enligt passivhusstandard.Utvecklingen har nu kommit så långt att man även uppför så kallade plusenergihus – hus som med hjälp av solceller, jordvärme och andra lösningar genererar mer energi än de förbrukar, förklarar hon.

Britt-Marie Jansson arbetade som arkitekt i Tyskland under fem år i mitten av 1990-talet på bland annat Herzog & Partners i München, som leds av Thomas Herzog, en av pionjärerna inom lågenergihus. Erfarenheterna från Tyskland försöker hon nu dra nytta av i sitt arbete som arkitekt i Sverige.

-I flera års tid har jag propagerat för till exempel så kallade parkeringspaletter, som är yteffektiva parkeringsanläggningar. Jag har även kontakt med flera tyska fönstertillverkare, som kommit långt i arbetet med att utveckla energisnåla produkter, säger hon.

Anna Denell, utvecklings- och miljöchef på fastighetsbolaget Vasakronan, som deltog i en annan studieresa av Tysk-Svenska Handelskammaren till München förra året, ser också stora möjligheter till att utnyttja det tyska kunnandet inom förnybar energi och energieffektivt byggande.  

-Både Tyskland och Sverige är föregångsländer inom miljöområdet, men inom förnybar energi har Tyskland tveklöst kommit längre, bland annat genom systemet med inmatningstariffer, konstaterar hon.

Inmatningstarifferna gör det möjligt för en fastighetsägare som installerat till exempel en anläggning med solceller att på förmånliga villkor leverera överskottselen tillbaka till elnätet.

-Priset på den el som säljs är dessutom högre än den som köps, vilket stimulerar ökad energieffektivisering. Det som nu diskuteras i Tyskland är att utveckla motsvarande system för fjärrvärme för att överskottsvärme från till exempel industrin ska kunna skickas tillbaka in i fjärrvärmenätet, säger Anna Denell.

Anna Denell besökte även en kulturhistoriskt intressant byggnad i centrala München, som tilläggsisolerats, utan att fasaden för den skull förändrats.

-Tilläggsisoleringen hade gjorts med en ny smart lösning från insidan. Exteriört var huset oförändrat, men energianvändningen har mer än halverats.

Anders Pettersson, som är projektledare på Sweden Green Tech Building i Stockholm, tog under fjolåret emot två olika delegationer från Tysk-Svenska Handelskammaren – en från delstaten Hamburg och en från tyska näringslivet på initiativ av tyska näringsdepartementet Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Han ser stora möjligheter till intensifierat samarbete mellan tyska och svenska företag.

 

-Flera av de tyska företag som ingick i delegationen sökte svenska samarbetspartners, bland annat ett företag som tillverkar solceller.

Trots Tysklands försprång inom förnybar energi och energieffektivt byggande finns områden där svenska miljöteknikföretag är världsledande. Det gäller till exempel framställning av biogas ur avfall och system för fjärrvärme. Fjärrvärme står i dag för över hälften av uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

-Lågkonjunkturen har varit positiv i den bemärkelse att den skapat ökad efterfrågan på hållbara lösningar och drivit på utvecklingen ytterligare mot effektivare energianvändning, säger Anders Pettersson.

 

Viktigt att knyta kontakter

Svenska företag har allt att vinna på att knyta kontakter med tyska företag inom miljöområdet. Tysk-Svenska Handelskammaren har också genomfört flera åtgärder för företag som vill utnyttja den kunskap och erfarenhet som finns inom energieffektivt byggande och förnybar energi.

-Vårt arbete har hittills varit inriktat på kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan tyska och svenska företag i form av konferenser, studieresor och seminarier. Nu ser vi att vårt arbete börja ge resultat i konkreta affärer mellan tyska och svenska företag inom miljöteknik, förklarar Ninni Löwgren, som är chef för avdelningen Business Consulting på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Även om Tyskland redan kommit långt i arbetet med att minska miljöpåverkan, finns stor efterfrågan på nya tekniska lösningar, från bland annat Sverige. Sverige har också en stor skara företag inom miljöteknik som representerar spetsteknologi inom allt från biogas till fjärrvärme.

-Svensk miljöteknik står sig väl i konkurrensen. Problemet är att de flesta företag i branschen är små och saknar exporterfarenhet. Därför behövs insatser för att ledsaga dem ut på marknaden och visa på affärsmöjligheterna, säger Ninni Löwgren.

Det som gör Tyskland särskilt intressant är att landet har en stor och mogen marknad för miljöteknik, menar hon:

-Det behövs inte samma kraftfulla försäljningsargument för att övertyga kunderna om behovet av energismarta investeringar. 

Handelskammarens insatser är inte bara inriktade på export. Företagen kan även få stöd och hjälp för att till exempel hitta en samarbetspartner eller genomföra en etablering.

-Vår främsta styrka är att vi har ett helhetsperspektiv på Tyskland, säger Ninni Löwgren.